TokyoNeverSleeps.com

Joyo Kanji - Second Grade

Japanese-Language
by Morris Servaessen | 19 Mar 2023 Joyo Kanji - Second Grade

Here are the 160 Joyo Kanji Characters - Second Grade:

Kanji English Kunyomi Onyomi
ten thousandyorozuMAN, BAN
bright, clearakari, aka(rui), aki(raka), a(keru), aka(rumu), (ku), a(kasu), a(kuru)MEI, MYŌ
weekday, weekly-
wind, stylekaze, kazaFŪ, FU
knife, bladekatana
divide, understandwa(keru), wa(katsu), wa(kareru), wa(karu)BUN, FUN, BU
cuttingki(ru), ki(reru)SETSU
nation, countrykuniKOKU
templeteraJI
time, hourtokiJI
between, intervalaida, maKAN, KEN
bofore, frontalmaeZEN
after, posteriornochi, ushi(ro), ushiro, ato, oku(reru)GO, KŌ
afternoon, noontime-GO
now, presentlyimaKON, KIN
recess, vacationyasu(mu), yasu(meru), yasa(maseru)KYŌ
self, itselfmizuka(ra), onozuka(ra)JI, SHI
inquire, listenki(ku), ki(koeru)BUN, MON
word, talkingkoto, i(u)GEN, GON
talking, languagekata(ru)GO
going, performi(ku), yu(ku), okona(u)KŌ, AN, GYŌ
coming, arriveku(ru), kita(ru), kita(su)RAI
direction, personkata
eastern, orientalazuma, higashi
西western, EuropeannishiSEI, SAI
nothernkitaHOKU
southernminamiNAN, NA
thisa(teru), a(taru)
outsite, removesoto, hoka, hazu(reru), hazu(su)GAI, GE
inside, internaluchiNAI, DAI
half, partialnaka(ba)HAN
circulate, rotatemawa(su), mawa(ru)KAI, E
weekly, weekday-SHŪ
long, chiefnaga(i)CHŌ
heart, cardiackokoroSHIN
thinkingomo(u)SHI
purpose, utilizemochi(iru)
electricity, power-DEN
mother, mommyhahaBO
fatherchichiFU